Úvod

Pomáhajúce profesie je recenzovaný vedecký časopis pre teóriu, výskum, prax a vzdelávanie v pomáhajúcich profesiách. Cieľom časopisu je prinášať informácie z odborov psychológia, sociálna práca, sociálne služby, ošetrovateľstvo a  urgentná zdravotná starostlivosť, a tým podporovať rozvoj vedných disciplín a kvalitu výskumu, vzdelávania a praxe v odboroch. Vďaka svojmu širokému zameraniu je určený všetkým profesionálom v pomáhajúcich profesiách, výskumníkom, ako aj autorom politík a manažérom v zdravotníctve.

Redakcia prijíma predovšetkým pôvodné výskumné štúdie, ktoré neboli publikované inde a aktuálne nie sú v procese recenzovania v žiadnom inom časopise alebo zborníku. Príspevky môžu reprezentovať základný výskum, no redakcia uvíta najmä štúdie z oblasti aplikovaného výskumu, s naznačením možností efektívnejšej a kvalitnejšej praxe pomáhajúcich profesií. Prehľadové a teoretické štúdie môžu byť publikované, ak splnia kritériá vysokej kvality (systematická práca s literatúrou, analýza a syntéza poznatkov z výskumu vo svete i u nás a nová originálna perspektíva v téme). Časopis tiež víta rukopisy s interdisciplinárnym zameraním. Okrem pôvodných článkov publikuje recenzie, kazuistiky, a komentáre. Všetky predložené rukopisy sú recenzované recenzentmi spomedzi členov medzinárodnej redakčnej rady a inými medzinárodnými a národnými recenzentmi.

Časopis vychádza dvakrát ročne.

Pomáhajúce profesie je oficiálny časopis Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre (Slovenská republika), založený v roku 2018.

ISSN 2730-1214 (online)

ISSN 2585-9447 (tlačené vydanie)

EV 228/23/EPP