Predložené rukopisy nesmú byť publikované inde v akejkoľvek podobe (tlačenej alebo elektronickej/on-line). Rukopisy, ktoré budú prijaté na publikovanie, by mali: A) rozširovať aktuálne poznatky v pomáhajúcich profesiách; B) poskytovať dostatočný a relevantný prehľad literatúry; C) využívať vedecky dôkladné, spoľahlivé a reprodukovateľné metodiky; D) odvodzovať vhodné a oprávnené závery založené na predložených údajoch; a E) mať kvalitnú a precíznu jazykovú úpravu.

Predkladanie príspevku

Autor, ktorý má záujem publikovať v časopise Pomáhajúce profesie, zašle redakcii (pp@ukf.sk) dva dokumenty – rukopis a sprievodný list editorovi. V sprievodnom liste autor uvádza typ príspevku, zdôvodňuje, prečo je príspevok vhodný pre publikovanie v časopise, konkrétne uvádza podiel jednotlivých spoluautorov na činnostiach spojených s realizáciou výskumu a prípravou rukopisu a či bol vznik príspevku podporený, napr. grantovou agentúrou.

Redakcia v priebehu 2 – 4 týždňov posúdi, či je predkladaná štúdia relevantná z hľadiska zamerania časopisu a či spĺňa kritériá kvality. Následne príspevok prechádza anonymným recenzným konaním, ktoré trvá do 12 týždňov. Na základe posudkov dvoch nezávislých recenzentov autor upraví článok a napíše komentáre ku všetkým pripomienkam, ktoré akceptoval alebo neakceptoval. Redakcia komunikuje s jedným zástupcom autorského kolektívu.

 

Formálne pokyny pre autorov

 1. Príspevok musí obsahovo aj formálne spadať do jednej z kategórií typov príspevkov – výskumné štúdie, teoretické štúdie, prehľadové štúdie, predbežné správy z výskumu, komentáre, recenzie. Typ príspevku autor uvedie v Sprievodnom liste editorovi.
 2. Rozsah príspevkov do 36 000 znakov (nezapočítavajú sa tabuľky, grafy, Literatúra).
 3. Štruktúra vedeckých štúdií (kvalitatívny aj kvantitatívny výskum) je záväzná: Štrukturovaný abstrakt, Kľúčové slová (4-10), Úvod, Metódy, Výsledky, Diskusia, Záver, Literatúra (práca s literatúrou podľa normy APA, uvádzanie doi je povinné).
 4. Autori sú povinní uviesť, akým spôsobom bol zabezpečený informovaný súhlas participantov, napr. v časti Metódy – Výskumný súbor.

 

Publikačná etika časopisu Pomáhajúce profesie

Zásady publikačnej etiky sú záväzné pre všetky strany, ktoré sa podieľajú sa na publikovaní časopisu – autori, recenzenti, redakčná rada a vydavateľ.

 

Autori

 • Predložené rukopisy nesmú byť predložené inde/publikované inde v akejkoľvek podobe (tlačenej alebo elektronickej/on-line).
 • Autori sú povinní uvádzať zoznam použitej literatúry podľa normy APA, s uvádzaním čísla doi všade tam, kde je pridelené. Autori zodpovedajú za správne a presné uvádzanie použitej literatúry. Plagiátorstvo a dokázané opakované publikovanie vlastných dát sú podnetom pre vyradenie príspevku z recenzného konania nateraz i v budúcnosti.
 • Autori sú povinní uviesť zdroj finančnej podpory výskumu, z riešenia ktorého príspevok vznikol.
 • Autori sú povinní pravdivo uviesť ako spoluautorov všetkých, ktorí sa podieľali na príprave rukopisu. Všetci spoluautori sa musia na príprave príspevku podieľať približne rovnakým dielom. Konkrétne činnosti jednotlivých autorov je vhodné uviesť v Sprievodnom liste editorovi. Každý z autorov by sa mal podieľať na minimálne dvoch z uvedených činností – konceptualizácia výskumného problému, dizajnovanie štúdie, zber dát, analýza dát, interpretácia dát, príprava rukopisu, kritická revízia rukopisu. Všetci autori musia schváliť záverečnú verziu príspevku zaslanú do časopisu.

 

Recenzenti

 • Recenzné konanie je anonymné, mená autorov a recenzentov nie sú navzájom známe.
 • Recenzenti sú povinní informovať redakčnú radu o prípadnom konflikte záujmov vo vzťahu k výskumu, k autorom alebo subjektu, ktorý financuje výskum.

 

Redakčná rada a vydavateľ

 • Redakcia má právo prijať alebo odmietnuť príspevok do recenzného konania v prípade, že príspevok nezodpovedá zameraniu časopisu Pomáhajúce profesie.
 • Redakčná rada nemôže publikovať príspevok, ktorý neprešiel úspešne recenzným konaním.
 • Redakčná rada je zodpovedná za dodržiavanie zásad publikačnej etiky.
 • Redakčná rada zodpovedá za ochranu osobných údajov, anonymitu recenzentov a obsah recenzných posudkov.
 • Redakčná rada je zodpovedná za aktuálnosť a úplnosť Formálnych pokynov pre autorov a Publikačnej etiky časopisu Pomáhajúce profesie.