CESTA PROFESIONALITY ZAČÍNAJÚCICH SUPERVÍZOROV V SOCIÁLNEJ PRÁCI

Katarína Vanková

Abstract: Príspevok sa zaoberá jednou z kľúčových otázok v pomáhajúcich profesiách a to rozvojom schopnosti reflexivity, ktorá patrí do základnej výbavy pomáhajúcich profesionálov a profesionálok začínajúcich supervízorov a supervízoriek. Supervízia je jeden z mocných nástrojov na verifikovanie správnosti postupov pri práci s klientom alebo skupinou. Slúži ako prevencia syndrómu vyhorenia a zaraďujeme ju medzi vysoko odborné špecializované činnosti v pomáhajúcich profesiách. Je určená pre každého, kto chce pomáhať zodpovedne. Supervízia je legislatívne ošetrená zákonmi. V tejto oblasti je dôležitým a nepostrádateľným kontrolným momentom samým nad sebou pri práci v sociálnej sfére autosupervízia. Autosupervízia je určitá forma supervízie, pri ktorej sa nielen začínajúci supervízor v pomáhajúcich profesiách obracia sám na seba a kladie si otázky, či využil všetky možné alternatívy riešenia problému, tak aby sa problém eliminoval v spokojnosti všetkých zúčastnených. Autosupervízia je formou sebareflexie, sebarozvoja, spätnej väzby smerujúcich k reflexii vlastných aktivít, pocitov, reakcií na správanie a pocity nielen na supervidovaného, ale aj vlastné. Autosupervízia je dôležitý proces vlastnej psychohygieny v profesionálnom výkone nielen začínajúcich supervízorov v pomáhajúcich profesiách, a v neposlednom rade chráni supervidovaných pred ublížením alebo poškodením.
Keywords: Supervízor. Supervidovaný. Autosupervízia. Sebareflexia. Spätná väzba. Eliminácia. Alternatíva.
Pages: 50-65
Doi: 10.17846/PP.2023.6.1.50-65
Source: Pomáhajúce profesie, 2023, vol. 6, issue 1, pp. 50-65 (PDF)
Language: Slovak

Author