KONŠTRUKTOVÁ VALIDITA SLOVENSKEJ VERZIE DOTAZNÍKA UTRECHT PROACTIVE COMPETENCE COPING SCALE

Miriama Hudáková, Katarína Baňasová, Boris Katrušín

Abstract: Cieľom predkladanej štúdie je analýza konvergentnej a diskriminačnej konštruktovej validity slovenskej verzie nástroja Utrecht Proactive Competence Coping Scale (UPCC; Bode, Thoolen, de Ridder, 2008), ktorý je indikovaný pre pacientov v rekonvalescencii po cievnej mozgovej príhode (CMP). Výskumný súbor pozostával zo 77 pacientov – 50 (64,9%) mužov a 27 žien (35,1%), ktorí prekonali CMP. Konvergentnú validitu sme skúmali zisťovaním vzťahu medzi konštruktom proaktívneho zvládania a kvalitou života, ako aj funkčnou nezávislosťou (Barthelovej index) a diskriminačnú validitu prostredníctvom vzťahu proaktívneho zvládania s hospitalizačnou úzkosťou a depresiou. Výsledky korelačnej analýzy potvrdili stredne silné až silné pozitívne vzťahy medzi proaktívnym zvládaním a kvalitou života aj jej oboma dimenziami – fyzickou kvalitou života a psychosociálnou kvalitou života, taktiež sa potvrdil stredne silný pozitívny vzťah medzi proaktívnym zvládaním a funkčnou nezávislosťou. V prípade diskriminačnej validity nástroja sme zistili negatívne stredne silné až silné vzťahy medzi proaktívnym zvládaním, úzkosťou a depresiou z hospitalizácie. Zistenia svedčia o dobrej konštruktovej validite nástroja. Skúmané dôkazy o konštruktovej validite by však bolo vhodné rozšíriť napríklad o zdroje validity založenej na teoreticky adekvátnych rozdieloch medzi skupinami. Bolo by tiež prínosom zvoliť si relevantné kritérium a preskúmať kriteriálnu validitu nástroja. Po komplexnom zhodnotení psychometrických vlastností nástroja ho odporúčame používať na výskumné účely u populácie pacientov po CMP.
Keywords: cievna mozgová príhoda, Utrecht Proactive Competence Coping Scale, konštruktová validita, proaktívne zvládanie
Pages: 21-32
Doi: 10.17846/PP.2023.6.1.21-32
Source: Pomáhajúce profesie, 2023, vol. 6, issue 1, pp. 21-32 (PDF)
Language: Slovak

Author