MOTIVÁCIA K CVIČENIU A SPOKOJNOSŤ S OBRAZOM VLASTNÉHO TELA U ADOLESCENTOV

Katarína Dočárová, Martina Romanová

Abstract: Cieľom predloženého príspevku bolo overiť existenciu vzťahu medzi motiváciou k cvičeniu a spokojnosťou s obrazom vlastného tela u adolescentov. Pre bližšie preskúmanie tohto vzťahu sme sa zamerali na prepojenie vonkajškovej a vnútornej motivácie k cvičeniu s vnímanou telesnou kompetenciou, telesnou nedostatočnosťou a vnútorným konfliktom. Výskumná vzorka pozostávala zo 143 participantov (80 dievčat a 63 chlapcov) vo veku od 18 do 20 rokov. Skóre vonkajšej a vnútornej motivácie k cvičeniu sme merali prostredníctvom Dotazníka motivácie k fyzickej aktivite a cvičeniu (RM4-FM). Skóre vnímanej telesnej kompetencie, telesnej nedostatočnosti a vnútorného konfliktu sme merali Škálou spokojnosti s obrazom vlastného tela u adolescentov (ABISS). Výsledky potvrdili štatisticky významný vzťah vnútornej aj vonkajškovej motivácie s vnímanou telesnou kompetenciou a telesnou nedostatočnosťou. Takisto sa preukázalo silné prepojenie vonkajškovej motivácie s mierou vnútorného konfliktu. Na základe našich zistení môžeme konštatovať, že u adolescentov, ktorí sa vnímajú ako telesne kompetentní prevažujú vnútorné motívy k cvičeniu, ako napríklad potešenie, zábava, zlepšovanie telesnej zdatnosti či upevňovanie sociálnych vzťahov. Naopak, pocit telesnej nedostatočnosti naznačuje vonkajškovú motiváciu k cvičeniu, pri ktorej cvičenie predstavuje prostriedok eliminácie pocitov viny a hanby a snahu vyhnúť sa kritike okolia a sociálnemu tlaku.
Keywords: adolescencia, motivácia k cvičeniu, sebadeterminačná teória, obraz vlastného tela, spokojnosť s obrazom vlastného tela
Pages: 5-20
Doi: 10.17846/PP.2023.6.1.5-20
Source: Pomáhajúce profesie, 2023, vol. 6, issue 1, pp. 5-20 (PDF)
Language: Slovak

Author