IMPOSTOR SYNDRÓM, LOKALIZÁCIA KONTROLY A SEBAÚCTA U ŠTUDENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL

Natália Marková, Katarína Baňasová

Abstract: Hlavným cieľom práce bolo overiť existenciu vzťahov medzi impostor fenoménom a premennými lokalizácia kontroly, sebaúcta. Sekundárne sme overovali existenciu vzťahov medzi impostor fenoménom a subdimenziami sebaúcty.
Teoretické východiska pre náš výskum boli koncepty impostor syndr óm (Clance, Imes, 1978), lokalizácia kontroly (Rotter, 1966) a koncept sebaúcty od Coopersmitha (1967). Výskum bol realizovaný na vzorke 73 (35 žien, 38 mužov) študentov ( od 19 do 28 rokov; M=22,40; SD= 1,98), ktorí navštevujú vysokú školu a ktorí počas štúdia mali dištančnú výučbu z dôvodu pandemických opatrení v súvislosti s COVID-19. Na zisťovanie hodnoty impostor syndrómu sme použili dotazník Clance Impostor Syndrome Scale (Clance, 1978), na zistenie lokalizácie kontroly sme použili dotazník Rotter´s Locus of Control Scale (Rotter, 1966) a na meranie sebaúcty sme použili Coopersmithov dotazník sebaúcty (Coopersmith, 1967. Výsledky výskumu poskytujú rôzne zistenia, ktoré môžeme uplatniť v rôznych oblastiach psychológie, ako napríklad školská psychológia, pedagogická psychológia, poradenská, kognitívna psychológia.
Keywords: impostor syndróm, lokalizácia kontroly, sebaúcta, študenti vysokých škôl
Pages: 22-36
Doi: 10.17846/PP.2023.6.2.22-36
Source: Pomáhajúce profesie, 2023, vol. 6, issue 2, pp. 22-36 (PDF)
Language: Slovak

Author