NENAPLNENÉ POTREBY STARŠÍCH ĽUDÍ: PREHĽAD HODNOTIACICH NÁSTROJOV

Dominika Kohanová, Dana Zrubcová

Abstract: Úvod: Nárast populácie starších ľudí v mnohých krajinách viedol k rastúcej potrebe zdravotníckych služieb. Tieto potreby starších ľudí sa líšia v závislosti od komorbidít a funkčných schopností. Je potrebné posudzovať potreby starších ľudí, najmä ak nie sú naplnené. V literatúre však absentuje prehľad nástrojov na meranie nenaplnených potrieb starostlivosti u starších ľudí.
Cieľ: Cieľom štúdie bolo poskytnúť prehľad nástrojov zameraných na posúdenie nenaplnených potrieb starších ľudí.
Metodika: Pre naplnenia cieľa štúdie bol zvolený dizajn naratívneho literárneho prehľadu. Vyhľadávanie štúdií bolo realizované v septembri 2021 v štyroch vedeckých databázach (Scopus, PubMed, ProQuest, OVID Nursing) a bolo limitované jazykom (anglický). Výsledkom vyhľadávania bolo 1946 štúdií. Proces vyhľadávania a triedenia reflektoval odporúčanie PRISMA. V rámci syntézy údajov bola využitá metóda sumatívnej obsahovej analýzy.
Výsledky: Identifikovali sme 11 hodnotiacich nástrojov, ktoré je možné využiť v posúdení nenaplnených potrieb starších pacientov. Štyri nástroje boli zamerané na špecifický kontext starostlivosti, ako je paliatívna starostlivosť, starostlivosť o
pacientov s demenciou a spirituálna starostlivosť. Sedem nástrojov bolo zameraných na posúdenie nenaplnených potrieb starších pacientov vo všeobecnosti. V nástrojoch bola najčastejšie zohľadnená oblasť fyzických potrieb.
Záver: Skúmané nástroje je možné považovať za vhodný prostriedok pre včasnú identifikáciu nenaplnených potrieb, vďaka čomu môžu zdravotnícki pracovníci naplánovať ošetrovateľskú starostlivosť, ktorá by viedla k ich naplneniu.
Keywords: nenaplnené potreby, ošetrovateľstvo, sestry, starší pacient, senior
Pages: 5-21
Doi: 10.17846/PP.2023.6.2.5-21
Source: Pomáhajúce profesie, 2023, vol. 6, issue 2, pp. 5-21 (PDF)
Language: Slovak

Author