Vzťah osobnosti a kariérových záujmov u manažérov

Miriama Hudáková, Tímea Mráziková

Abstract: Cieľom štúdie bolo skúmanie vzťahu medzi Hollandovou (1997) teóriou kariérových záujmov a päťfaktorovým modelom osobnosti (Costa, McCrae, 1992) u manažérov. Výskumnú vzorku tvorilo 79 manažérov (47 mužov, 32 žien) s priemerným vekom M=43,01 (SD=9,25). Na meranie päťfaktorovej štruktúry osobnosti bol použitý dotazník mini-IPIP (Mini-International Personality Item Pool). Kariérové záujmy boli zisťované prostredníctvom Dotazníka štruktúry všeobecných záujmov (DŠVZ). Zistili sme, že tri osobnostné dimenzie korelujú s kariérovými záujmami. Niektoré vzťahy kariérových záujmov a dimenzií osobnosti môžu byť u manažérov špecifické.
Keywords: kariérové záujmy, osobnosť, manažéri
Pages: 53 – 63
Doi: 10.17846/PP.2019.2.1.53-63
Source: Pomáhajúce profesie, 2019, vol. 2, issue 1, pp. 53-63 (PDF)
Language: Slovak

Author