Spokojnosť a významnosť – aspekty kvality života a pracovná identita mladých ľudí

Katarína Baňasová , Marianna Hostovičáková

Abstract: Základná koncepcia, z ktorej v našej práci vychádzame je model pracovnej identity podľa Porfeliho (2011). Pri kvalite života sme vychádzali z koncepcií, ktoré ju vnímajú ako hodnotenie významu a spokojnosti s oblasťami života. Išlo o hodnotenie dôležitosti a spokojnosti s piatimi oblasťami života: zdravie, voľný čas, základné potreby, abstraktné hodnoty a blízke vzťahy. Cieľom našej práce bolo definovať vzťah medzi kvalitou života a pracovnou identitou u mladších dospelých. Výskumný súbor pozostával zo 102 participantov (57 žien, 45 mužov) vo veku od 20 do 30 rokov (M=24,7; SD=3,11). Meranie pracovnej identity sme realizovali dotazníkom Vocational Identity Status Assesment (VISA). Na meranie kvality života sme použili dotazník Subjective Quality of Life Analysis (SQUALA). Výsledkom našej práce je zistenie, že u mladších dospelých existuje súvislosť pracovnej identity a kvality života. Pozitívna súvislosť existuje medzi oboma kategóriami kariérového záväzku i prieskumu a kvalitou života. Negatívna súvislosť je medzi sebapochybnosťami a kvalitou života. Medzi flexibilitou a kvalitou života sa nepreukázal štatisticky významný vzťah. Významné vzťahy sme zistili aj medzi niektorými kategóriami kariérového skúmania, záväzku, prehodnotenia a hodnotením dôležitosti a spokojnosti s niektorými oblasťami života.
Keywords: spokojnosť, významnosť, kvalita života, pracovná identita
Pages: 37 – 52
Doi: 10.17846/PP.2019.2.1.37-52
Source: Pomáhajúce profesie, 2019, vol. 2, issue 1, pp. 37-52 (PDF)
Language: Slovak

Author