Zvládanie záťaže u pacientov s cievnou mozgovou príhodou a akútnym koronárnym syndrómom

Dana Zrubcová, Zuzana Spáčilová, Ľuboslava Pavelová, Andrea Solgajová

Abstract: Východiská: Adaptívne stratégie zvládania záťaže sa u pacientov spájajú s dosiahnutím lepších výsledkov v zdravotnom stave pacienta a vyššej kvality života. Cieľ: V príspevku analyzujeme, aké stratégie zvládania záťaže sú zastúpené u pacientov s cievnou mozgovou príhodou a akútnym koronárnym syndrómom. Hodnotíme rozdiely v stratégiách zvládania záťaže podľa lekárskej diagnózy, pohlavia a veku pacientov. Metódy: Výberový súbor tvorilo celkovo 79 hospitalizovaných pacientov: 49 pacientov s cievnou mozgovou príhodou (M vek =57,22; SD=11,56) a 30 pacientov s akútnym koronárnym syndrómom (M vek =67,03; SD=10,20). Hodnotenie stratégií zvládania záťaže prebiehalo 72 hodín po prekonaní ochorenia s použitím dotazníka Brief Cope. Výskum bol schválený etickou komisiou. Išlo o dizajn korelačného deskriptívneho výskumu. Pre štatistické spracovanie dát bol použitý Studentov t-test a Pearsonov korelačný koeficient, prostredníctvom programu IBM Statistics 21. Výsledky: Zistili sme, že u pacientov s cievnou mozgovou príhodou a akútnym koronárnym syndrómom sú vo vyššej miere zastúpené adaptívne formy zvládania záťaže. Z maladaptívnych foriem bola v najvyššej miere v obidvoch stavoch zastúpená stratégia Sebarozptýlenie. Podľa pohlavia boli zistené rozdiely iba v niektorých stratégiách zvládania záťaže, pričom maladaptívna stratégia Užívanie návykových látok bola viac zastúpená u mužov s cievnou mozgovou príhodou. U mladších pacientov s cievnou mozgovou príhodou bola zastúpená maladaptívna stratégia Sebaobviňovanie viac ako u starších. Adaptívne stratégie u pacientov s akútnym koronárnym syndrómom boli viac zastúpené u mladších pacientov. Implikácie: V procese starostlivosti je potrebné včas rozpoznať adaptáciu na ochorenie a spôsoby zvládania a v prípade maladaptívnych stratégií je potrebná aj včasná intervencia za účelom dosiahnutia pozitívnych výsledkov u pacienta v procese liečby.
Keywords: Zvládanie. Akútne stavy. Vek. Pohlavie. Ošetrovateľstvo.
Pages: 30 – 36
Doi: 10.17846/PP.2019.2.1.30-36
Source: Pomáhajúce profesie, 2019, vol. 2, issue 1, pp. 30-36 (PDF)
Language: Slovak

Author