Vážení čitatelia časopisu Pomáhajúce profesie,
Predkladáme vám prvé číslo časopisu v treťom roku jeho vydávania, k témam rôznych pomáhajúcich profesií. Časopis Pomáhajúce profesie je recenzovaný vedecký časopis pre teóriu, výskum, prax a vzdelávanie v pomáhajúcich profesiách. Cieľom časopisu je prinášať nové poznatky z odborov psychológia, sociálna práca, sociálne služby a poradenstvo, ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť. Redakcia prijíma najmä pôvodné výskumné štúdie z oblasti základného a aplikovaného výskumu, s naznačením možností efektívnejšej a kvalitnejšej praxe v pomáhajúcich profesiách. Prehľadové a teoretické štúdie môžu byť publikované, ak splnia kritériá vysokej kvality (systematická práca s literatúrou, analýza a syntéza poznatkov z výskumu vo svete i u nás a nová originálna perspektíva v téme).
V aktuálnom čísle ide o štyri príspevky z rôznych oblastí psychológie. Prvým je teoretický príspevok k vzťahu raných maladaptívnych schém a pripútaniu. Prehľadová štúdia mapuje súčasné poznanei a empirické výskumy k uvedenému vzťahu. Ďalšie tri príspevky predstavujú emírické štúdie o témam sebahodnotenia a hodnotových preferencií študentov stredných škôl, vzťahu osobnostných tendencií matiek a osamelosti detí a vzťahu sebasúcitu a optimélneho prosperovania študentov psychológie. Aj v aktuálnom čísle pokračujeme v uverejnení príspevkov v anglickom jazyku.
V aktuálnom čísle nášho časopisu pokračujeme v zámere vytvárať priestor pre príspevky pomáhajúcich pracovníkov z viacerých oblastí ako aj tématického zamerania. Publikovnaé príspevky tiež podporujú priestor pre výstupy multidisciplinárnych tímov v oblasti pomáhajúcich profesií. Zaradením možnosti publikovania v anglickom jazyku dúfame že si časopis nájde miesto aj medzi čitateľmi a odborníkmi zo zahraničia.

Tomáš Sollár
Nitra Jún 2020

Author