EFEKT MICRODACYNU V PROCESE HOJENIA CHRONICKÝCH RÁN

Ľuboslava Pavelová, Erika Krištofová, Jozefína Mesárošová, Dana Zrubcová, Gabriela Vӧrӧsová, Andrea Solgajová, Melánie Beťková

Abstract:Východiská: Proces hojenia nie je ovplyvnený iba samotným ošetrovaním rany, ale sú prítomné ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú hojenie rán.
Cieľ: Zhodnotenie procesu hojenia chronických rán pomocou hydrogélu Microdacyn a vplyvu ďalších faktorov.
Metódy: Výskumnú vzorku tvorilo celkovo 124 pacientov z agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (57 %) a z kliniky chirurgie a cievnej chirurgie (43 %) FN v Nitre. Metódou zberu dát bola metóda pozorovania resp. posúdenie rany a procesu hojenia rany použitím pozorovacieho hárka Bates-Jensen podľa odporúčania autoriek Pokorná, Mrázová (2012). Pre hodnotenie rozdielov stavu rany v troch časových bodoch bol použitý Studentov t-test pre závislé výbery. Pre skúmanie faktorov ovplyvňujúcich efektivitu liečby bola použitá metóda viacnásobnej lineárnej regresie.
Výsledky: Kvantitatívne hodnotenie procesu hojenie rán prebiehalo v 3 hlavných etapách. Medzi jednotlivými etapami hojenia rán boli zistené štatisticky významné rozdiely a najväčší posun v celkovom skóre bol zaznamenaný medzi prvou a druhou etapou merania. Vo všetkých etapách boli zaznamenané štatisticky významné rozdiely vo všetkých 13 kategóriách (vlastnostiach) rany. Zhojenie rany pomocou Microdacynu sa dosiahlo v priemere za 28 dní (Min=8; Max=58). Najhoršie hojenie rán bolo vyhodnotené pri vredoch predkolenia. V prvej etape hojenia rán vstupoval do procesu hojenia rán negatívne faktor CRP. V druhej a tretej etape na stav rany vplývali zo systémových faktorov najmä bielkoviny, albumín a tiež CRP, horšie výsledky boli zaznamenané viac u žien. Zároveň negatívne ovplyvňoval stav rany aj diabetes mellitus. Na celkové zlepšenie stavu chronickej rany vplývala najmä hodnota bielkovín a albumínu, BMI a CRP.
Implikácie: Na základe kvantitatívnych analýz môžeme konštatovať, že hojenie rany je najviac ovplyvnené samotným lokálnym ošetrením. V jednotlivých etapách vstupujú do procesu hojenia rany aj ďalšie faktory, najmä stav bielkovín.
Keywords: Chronická rana. Microdacyn. Hydrogél. Hojenie rany. Faktory
Pages: 40 – 51
Doi: 10.17846/PP.2019.2.2.40-51
Source: Pomáhajúce profesie, 2019, vol. 2, issue 2, pp. 40-51 (PDF)
Language: Slovak

Author