PROBLEMATIKA VYŠETRENIA PSYCHOMOTORICKÉHO VÝVINU DETÍ V PRIMÁRNEJ PEDIATRICKEJ STAROSTLIVOSTI: SÚČASNÝ TREND NA SLOVENSKU

Marta Popelková, Erika Jurišová, Oľga Matušková, Lucia Ptáčníková

Abstract: Cieľom predkladaného teoretického príspevku je predstaviť súčasný stav realizácie vyšetrenia psychomotorického vývinu detí pri 2.-11. preventívnej prehliadke v primárnej starostlivosti a priblížiť úlohu psychológa v tomto procese. S cieľom optimalizácie klinického úsudku a posilnenia informovaného rozhodovania lekára bol MZ SR s dňom účinnosti 1.9.2019 prijatý Štandard vyšetrení psychomotorického vývinu detí pri 2.-11. preventívnej prehliadke v primárnej pediatrickej starostlivosti. Efektivita detekcie vývinových ťažkostí sa významne zvyšuje použitím štandardizovaných skríningových nástrojov. Za týmto cieľom bol vytvorený set 10 dotazníkov (vývinových skríningov reflektujúcich potrebu monitorovania vývinu psychomotorických funkcií) pre rodičov, S-PMV pre 2.-11. preventívnu prehliadku s cieľom opakovanej, štandardizovanej identifikácie aktuálnych vývinových a behaviorálnych odchýlok na odlíšenie normatívnej a patologickej vývinovej trajektórie v prvých troch rokoch života. Prepojenie procesu identifikácie rizík vývinových ťažkostí so včasnou špecializovanou multidisciplinárnou starostlivosťou psychologickou, pedagogickou a sociálnou (s možnosťou medzirezortnej starostlivosti), zameranou na psychosociálnu podporu dieťaťa a zdroje rodiny, je nevyhnutné pre maximálny možný rozvoj vývinového potenciálu každého dieťaťa.
Keywords: vývinové ťažkosti, vývinová odchýlka psychomotorického vývinu, S-PMV, monitorovanie vývinu psychomotorických funkcií, preventívna starostlivosť, medzirezortná spolupráca
Pages: 30-38
Doi: 10.17846/PP.2021.4.1.30-38
Source: Pomáhajúce profesie, 2021, vol. 4, issue 1, pp. 30-38 (PDF)
Language: Slovak

Author