OŠETROVATEĽSKÉ ČINNOSTI U PACIENTOV S CHEMOTERAPIOU

Zuzana Spáčilová, Ľuboslava Pavelová, Alexandra Archalousová

Abstract: Zistiť významnosť ošetrovateľských činností u pacientov s chemoterapiou z klasifikačného systému ošetrovateľských intervencií (NIC) – Manažment chemoterapie 2240. Metódy: Na zber empirických údajov bola použitá metóda dotazníka, ktorý obsahoval ošetrovateľské činnosti z NIC – Manažment chemoterapie 2240 (42 položiek) a identifikačné údaje (10 položiek). Súbor tvorilo 90 sestier – expertiek pracujúcich na onkologických pracoviskách v Slovenskej republike. Výsledky: Zistili sme, že sestry – expertky z NIC – Manažment chemoterapie 2240 označili za významné (hlavné) 15 činností a 27 ošetrovateľských činností zaradili medzi menej významné (vedľajšie) z celkového počtu 42 ošetrovateľských činností. Ani jednu ošetrovateľskú činnosť neoznačili ako nevýznamnú.
Záver: V ďalšom vzdelávaní sestier poukázať na potrebu venovať v praxi náležitú pozornosť ošetrovateľským činnostiam, ktoré boli v našom výskume označené ako menej významné. Odporúčame spoluprácu s odborníkmi z iných oblastí a s rodinnými príslušníkmi pacienta, aby sa dosiahlo zlepšenie zvládania onkologického ochorenia a jeho dopade na život pacienta a jeho rodiny.
Keywords: Ošetrovateľské činnosti. NIC. Chemoterapia. Onkologický pacient
Pages: 5-13
Doi: 10.17846/PP.2021.4.2.5-13
Source: Pomáhajúce profesie, 2021, vol. 4, issue 2, pp. 5-13 (PDF)
Language: Slovak

Author