UMIESTNENIE KONTROLY VO VZŤAHU KU ZDRAVIU, ADHERENCIA K LIEČBE A SOCIÁLNA OPORA PRI REKONVALESCENCII PACIENTOV PO PREKONANÍ CIEVNEJ MOZGOVEJ PRÍHODY

Boris Katrušín, Tomáš Sollár

Abstract: Kardiovaskulárne ochorenia predstavujú závažný spoločenský problém. Medzi najčastejšie patrí okrem ischemickej choroby srdca aj cievna mozgová príhoda. Jej dôsledky majú vplyv ako na fungovanie jednotlivca a jeho kvalitu života, tak aj na ekonomické zaťaženie štátov. Je preto dôležité hľadať spôsoby ako tomuto problému predchádzať alebo minimalizovať jeho dôsledky. Prehľadová štúdia sa venovala psychologickým premeným: umiestneniu kontroly vo vzťahu k zdraviu, adherencii, sociálnej opore, ako faktorom ktoré súvisia s efektivitou rekonvalescencie po prekonaní cievnej mozgovej príhody. Jej cieľom bolo analyzovať pôsobenie týchto premenných z hľadiska teoretických východísk a posledných empirických zistení.
Keywords: cievna mozgová príhoda, rekonvalescencia, umiestnenie kontroly, adherencia, sociálna opora
Pages: 14-29
Doi: 10.17846/PP.2021.4.1.14-29
Source: Pomáhajúce profesie, 2021, vol. 4, issue 1, pp. 14-29 (PDF)
Language: Slovak

Author