VZŤAH ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE, KVALITY ŽIVOTA A ÚROVNE NEZÁVISLOSTI U PACIENTOV PO PREKONANÍ CIEVNEJ MOZGOVEJ PRÍHODY

Solgajová Andrea, Zrubcová Dana, Vörösová Gabriela

Abstract:
Východiská: Hodnotenie kvality života u pacientov po prekonaní cievnej mozgovej príhody (CMP) je nevyhnutnou súčasťou liečby. Kvalita života u pacientov po CMP súvisí s neurologickým stavom, úrovňou nezávislosti a prítomnosťou úzkosti a depresie. Vzťah kvality života a adaptívnych schopnosti pacienta vyrovnať sa so zmenami spôsobenými CMP si vyžaduje skúmanie.
Cieľ: V príspevku zisťujeme vzájomné vzťahy zvládania záťaže, kvality života a funkčného stavu po prekonaní CMP.
Metódy: Išlo o prierezový typ výskumu. Celkovo bolo dotazovaných 50 hospitalizovaných pacientov po CMP, z toho 31 (62 %) mužov. Pre zber dát boli použité sebahodnotiace dotazníky Brief COPE a SF-36 a meracia škála na zhodnotenie aktivít denného života (Barthel škála ADL). Priemerný vek respondentov bol 62 rokov (SD = 14,65). Výskum bol schválený Etickou komisiou.
Výsledky: Z adaptívnych stratégií zvládania záťaže vykazovali s kvalitou života pozitívne štatisticky významné vzťahy stratégie Inštrumentálna opora, Plánovanie a Viera. Medzi úrovňou nezávislosti (ADL) a stratégiami zvládania záťaže u pacientom po CMP neboli zistené žiadne štatisticky významné vzťahy. S vyššou úrovňou nezávislosti súviselo lepšie hodnotenie kvality života v oblastiach Fyzická aktivita, Bolesť a Celkové fyzické zdravie.
Implikácie: Starostlivosť o pacientov po CMP si vyžaduje komplexný model starostlivosti zahrňujúci individuálne posúdenie ťažkostí každého jednotlivca a vytvorenie alternatívnych alebo kompenzačných opatrení pre adaptívne zvládnutie týchto ťažkostí.
Keywords: Zvládanie záťaže. Funkčný stav. Cievna mozgová príhoda. Kvalita života.
Pages: 66-73
Doi: 10.17846/PP.2021.4.1.66-73
Source: Pomáhajúce profesie, 2021, vol. 4, issue 1, pp. 66-73 (PDF)
Language: Slovak

Author