KVALITA ŽIVOTA U ZÁVISLÝCH OD PSYCHOAKTÍVNYCH LÁTOK V ÚSTAVNEJ LIEČBE ZÁVISLOSTÍ

Richard Wolt, Ema Micháleková, Jana Uhláriková

Abstract: Cieľom bolo analyzovať rozdiel v prežívaní kvality života u závislých od psychoaktívnych látok na konci ústavnej liečby v porovnaní s jej začiatkom. Výskumný súbor tvorilo 80 respondentov, z toho 57 mužov a 23 žien, ktorí sa liečili v Centre pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica (M = 41,86; SD = 11,58). Na
zistenie kvality života bol použitý dotazník WHOQOL – BREF (Dragomirecká a kol., 2006). Zistili sme významný rozdiel vo všetkých dimenziách kvality života a tiež aj v prežívaní celkovej kvality života a zdravotného stavu u závislých od psychoaktívnych látok na konci ústavnej liečby v porovnaní s jej začiatkom. Uvedené zistenia vo
výskume diskutujeme.
Keywords: kvalita života, závislosť, liečba závislostí
Pages: 40-47
Doi: 10.17846/PP.2021.4.2.40-47
Source: Pomáhajúce profesie, 2021, vol. 4, issue 2, pp. 40-47 (PDF)
Language: Slovak

Author