FAKTOROVÁ ŠTRUKTÚRA A RELIABILITA SLOVENSKEJ SKRÁTENEJ VERZIE DOTAZNÍKA STROKE SPECIFIC QUALITY OF LIFE SCALE
(SS-QOL-12)

Katarína Baňasová, Miriama Hudáková

Abstract: Cieľom predkladanej štúdie je analýza faktorovej štruktúry a reliability slovenského prekladu nástroja Stroke Specific Quality of Life Scale – skrátená verzia (SS-QoL-12; Post et al., 2011). Ide o škálu na zisťovanie kvality života spojenú so zdravím u pacientov po cievnej mozgovej príhode (CMP). Výskumný súbor pozostával zo 79 pacientov – 51 (64,6%) mužov a 28 žien (35,4%), ktorí prekonali CMP. Na overenie vnútornej konzistencie dotazníka sme použili Cronbachov coeficient α a na overenie faktorovej štruktúry dotazníka sme použili metódu konfirmačnej faktorovej analýzy, ktorou sme analyzovali pôvodnú dvojfaktorovú štruktúru nástroja.
Konfirmačná faktorová analýza potvrdila vhodnosť použitia dvoch subškál nástroja – fyzickej a psychosociálnej kvality života. Vnútorná konzistencia nástroja dosiahla akceptovateľné hodnoty. Limitom štúdie je menší počet respondentov. Po zhodnotení psychometrických vlastností nástroja, odporúčame škálu používať na výskumné
účely v populácii pacientov po CMP.
Keywords: kvalita života spojená so zdravím, cievna mozgová príhoda, psychometrické vlastnosti
Pages: 48-54
Doi: 10.17846/PP.2021.4.2.48-54
Source: Pomáhajúce profesie, 2021, vol. 4, issue 2, pp. 48-54 (PDF)
Language: Slovak

Author