NAJČASTEJŠIE OŠETROVATEĽSKÉ DIAGNÓZY NA VYBRANÝCH PRACOVISKÁCH

Gabriela Vörösová, Dana Zrubcová, Andrea Solgajová

Abstract: Práca sestry metódou ošetrovateľského procesu predpokladá stanovenie ošetrovateľskej diagnózy. Cieľom bolo zistiť výskyt najčastejších ošetrovateľských diagnóz na vybraných pracoviskách v klinickej praxi interného, psychiatrického a neurologického ošetrovateľstva v našich podmienkach. Metódy: Na zber údajov bol
použitý dotazník vlastnej konštrukcie pre sestry na vybraných pracoviskách. Dotazník obsahoval 14 otázok a 11 demografických údajov. Respondentov tvorili sestry n= 130z vybraných pracovísk (n=76 interné-INT, n=24 psychiatria-PSY, n= 30 neurológia-NEU). V Likertovej škále označovali výskyt najčastejších ošetrovateľských diagnóz na ich
pracovisku. Výsledky: Na základe analýzy výsledkov výskumu možno konštatovať, že na vybraných pracoviskách najčastejšie diagnostikované problémy pacientov súvisia s ošetrovateľskou diagnózou Riziko infekcie 4,29,Chronická bolesť 4,19 a Nedostatok vedomostí 4,03 (INT). Strach 4,33, Úzkosť 4,54 a Narušený spánok 4,5 (PSY), Akútna bolesť
4,5, Obmedzenie sebestačnosti 4,47 a Porušenie kožnej integrity 4,3 (NEU). Záver: Treba poznamenať, že sú rozdiely v hodnotení uvedených diagnóz sestrami na vybraných pracoviskách. Identifikáciou prioritnej skupiny ošetrovateľských diagnóz a spoločných problémov, ktoré majú prednosť pred ostatnými, môže sestra najlepšie riadiť intervencie na dosiahnutie cieľa.
Keywords: ošetrovateľská diagnóza, interné ošetrovateľstvo, psychiatrické ošetrovateľstvo, neurologické ošetrovateľstvo, dotazník, sestra
Pages: 14-21
Doi: 10.17846/PP.2021.4.2.14-21
Source: Pomáhajúce profesie, 2021, vol. 4, issue 2, pp. 14-21 (PDF)
Language: Slovak

Author