VALIDITA SLOVENSKEJ SKRÁTENEJ VERZIE DOTAZNÍKA STROKE SPECIFIC QUALITY OF LIFE SCALE (SS-QOL-12)

Katarína Baňasová, Miriama Hudáková

Abstract: Cieľom predkladanej štúdie je analýza validity slovenského prekladu nástroja Stroke Specific Quality of Life Scale – skrátená verzia (SS-QoL-12; Post, Boosman, Van Zandvoort, Passier, Rinkel, & Visser-Meily, 2011). Ide o škálu na zisťovanie kvality života spojenú so zdravím u pacientov po cievnej mozgovej príhode. Na skúmanie konštruktovej validity sme zvolili koreláciu kvality života s inými konštruktmi, konkrétne išlo o úzkosť a depresiu z hospitalizácie a závislosť vo fungovaní pacientov. Výskumný súbor pozostával zo 79 pacientov – 51 mužov (64,6%) a 28 žien (35,4%), ktorí prekonali CMP. Použili sme nasledovné meracie nástroje: Stroke Specific Quality of Life Scale – skrátená verzia (SS-QoL-12, Post et al., 2011), Test aktivít každodenného života – Barthel index (Mahoney, Barthel, 1965), Škála úzkosti a depresie pri hospitalizácii (HADS; Zigmond, Snaith, 1983). Skúmané konštrukty (kvalita života, úzkosť a depresia z hospitalizácie, funkčná nezávislosť) preukázali očakávané vzťahy, čo môžeme považovať za dôkazy konštruktovej validity nástroja. Po komplexnom zhodnotení psychometrických vlastností nástroja, odporúčame škálu používať na výskumné účely v populácii pacientov po CMP.
Keywords: kvalita života spojená so zdravím, cievna mozgová príhoda, validita
Pages: 43-53
Doi: 10.17846/PP.2022.5.1.43-53
Source: Pomáhajúce profesie, 2022, vol. 5, issue 1, pp. 43-53 (PDF)
Language: Slovak

Author