VYBRANÉ SOCIODEMOGRAFICKÉ FAKTORY,
PRACOVNÁ SPOKOJNOSŤ A VNÍMANÁ PORADENSKÁ SEBAÚČINNOSŤ PORADCOV

Andrea Fejová, Jana Uhláriková

Abstract: Cieľom predkladaného príspevku bolo zistiť súvislosť medzi vybranými sociodemografickými faktormi, vnímanou poradenskou sebaúčinnosťou a pracovnou spokojnosťou u poradcov. Výskumnú vzorku tvorilo 211 respondentov (M=32,27 rokov, SD=7,56). Boli použité dotazníkové metódy: Counselling self-estimate inventory COSE (Larson et al., 1992) na meranie úrovne vnímanej zdatnosti, Minnesota Satisfaction Questionnaire MSQ (Weiss et al., 1967)na meranie pracovnej spokojnosti a sociodemografický dotazník. Výsledky korelačných analýz potvrdili významné vzťahy medzi vybranými faktormi (vek, dĺžka praxe, supervízia, ukončené vzdelanie, priama skúsenosť s klientmi, pracovná spokojnosť) a vnímanou sebaúčinnosťou poradcov. Regresná analýza odhalila jednotlivé prediktory vnímanej sebaúčinnosti. Špecifickejšie skúmanie vnímanej poradenskej sebaúčinnosti z pohľadu dôležitejších a vplyvnejších prediktorov môže zvýšiť efektivitu a úspešnosť pri výkone náročnej profesie poradcov.
Keywords: vnímaná sebaúčinnosť, pracovná spokojnosť, vybrané sociodemografické faktory, poradcovia
Pages: 34-42
Doi: 10.17846/PP.2022.5.1.34-42
Source: Pomáhajúce profesie, 2022, vol. 5, issue 1, pp. 34-42 (PDF)
Language: Slovak

Author