VYLÚČENIE Z TRHU PRÁCE V KONTEXTE PROTIRÓMSKEHO RASIZMU

Zuzana Havírová

Abstract: Východiská: Protirómsky rasizmus sa výrazným spôsobom podieľa na sociálnom vylúčení Rómov a následnej chudobe, v ktorej sa väčšina obyvateľov z marginalizovaných rómskych komunít nachádza. Eliminácia protirómskeho rasizmu je v procese začleňovania vylúčených skupín do spoločnosti nevyhnutná.
Cieľ: Cieľom štúdie je zistiť, či Rómovia vnímajú predsudky, rasizmus a diskrimináciu ako jednu z bariér vstupu a udržania sa na trhu práce.
Metódy: Výskum prebehol v rámci projektu APVV-17-0141 v dvoch fázach – kvantitatívnej a kvalitatívnej. Za kvantitatívnu časť bol využitý neštandardizovaný dotazník – n=739 a za kvalitatívnu časť polo štruktúrovaný rozhovor. Výberová vzorka v kvalitatívnej sekvencii pozostávala z n=40 participantov, ktorých vek sa pohyboval v rozmedzí od 18 do 58 rokov. Výskum bol primárne zameraný na zisťovanie bariér Rómov na trhu práce.
Výsledky: Na základe analyzovaných údajov je možné konštatovať, že protirómsky rasizmus je z pohľadu samotných Rómov dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje ich začlenenie sa na trh prace. Zamestnanosť zohráva kľúčovú úlohu v procese sociálneho začleňovania Rómov a v boji proti ich chudobe. Ako ukazuje rad štúdii, vrátane našich zistení, dôležitým determinantom v týchto procesoch je segregácia – jednak priestorová (v bývaní), ale aj segregácia vo vzdelávaní a v ďalších oblastiach života. Ako v článku ukážeme, segregácia je jedným z prejavov protirómskeho rasizmu.
Implikácie: Uznanie protirómskeho rasizmu ako vážneho spoločenského problému pomôže pri odstraňovaní viacerých prekážok, ktoré bránia pri budovaní otvorenej a inkluzívnej spoločnosti. Môže mať vplyv aj na pomáhajúce profesie – konkrétne sociálnu prácu, ak do svojho portfólia zaradí prístupy zamerané na odstraňovanie rasizmu a opresii z dôvodu etnickej odlišnosti.
Keywords: Protirómsky rasizmus. Sociálne vylúčenie. Chudoba. Rómovia. Segregácia.
Pages: 40-54
Doi: 10.17846/PP.2022.5.2.40-54
Source: Pomáhajúce profesie, 2022, vol. 5, issue 2, pp. 40-54 (PDF)
Language: Slovak

Author