VŠÍMAVOSŤ A AUTENTICITA U ADOLESCENTOV

Miriama Hudáková, Kristína Együdová

Abstract: Cieľom štúdie bolo skúmanie vzťahu medzi všímavosťou a autenticitou u adolescentov. Výskumný súbor pozostával zo 104 participantov (67 dievčat, 37 chlapcov) s priemerným vekom Mvek=17,4 (SDvek=2,16). Boli použité nasledujúce dotazníky: Five-Facet Mindfulness Questionnaire – FFMQ (Baer et al., 2006) a Škála kongruencie (Lee, 2002). Výsledky poukazujú na stredne silné pozitívne vzťahy medzi globálnou všímavosťou a autenticitou (ako aj jej jednotlivými dimenziami). Zistili sme tiež slabé pozitívne vzťahy medzi aspektmi všímavosti a autenticitou.
Keywords: všímavosť, autenticita, adolescenti
Pages: 30 – 39
Doi: 10.17846/PP.2019.2.2.30-39
Source: Pomáhajúce profesie, 2019, vol. 2, issue 2, pp. 30-39 (PDF)
Language: Slovak

Author