KARIÉROVÁ MOTIVÁCIA A AMOTIVÁCIA STREDOŠKOLSKÝCH ŠTUDENTOV VO VZŤAHU K OSOBNOSTNÝM FAKTOROM BIG FIVE

Katarína Baňasová, Karin Pargáčová

Abstract: Cieľom práce bolo identifikovať vzťah medzi kariérovou motiváciou, amotiváciou a osobnostnými faktormi Big Five u adolescentov. Výskumnú vzorku tvorilo 120 respondentov vo veku od 18 do 20 rokov (Mvek= 19,26; SDvek= 0,63). V rámci výskumu bol použitý dotazník CMQ (Abele, Hausmann, Weich, 1994), ktorým sme merali vnútornú a vonkajšiu kariérovú motiváciu a subškála dotazníka SIMS (Guay, Vallerand, Blanchard, 2000), ktorá merala amotiváciu a dotazník mini-IPIP (Goldberg, 1999) na meranie osobnostných charakteristík päťfaktorového modelu. Výsledky výskumu preukázali existenciu slabých až stredne silných vzťahov medzi vnútornou kariérovou motiváciou u adolescentov a extraverziou, prívetivosťou a otvorenosťou voči skúsenosti. Na druhej strane vzťah medzi vnútornou motiváciou a neurotizmom, ako aj svedomitosťou nebol potvrdený. V prípade vonkajšej motivácie sa potvrdil iba pozitívny slabý vzťah s extraverziou. Slabé až stredne silné negatívne vzťahy sa potvrdili medzi amotiváciou a otvorenosťou voči skúsenosti a taktiež extraverziou.
Keywords: stroke, coping strategies, recovery, health-related quality of life, poststroke depression, poststroke fatigue, proactive coping.
Pages: 18 – 29
Doi: 10.17846/PP.2019.2.2.18-29
Source: Pomáhajúce profesie, 2019, vol. 2, issue 2, pp. 18-29 (PDF)
Language: Slovak

Author