SEBAHODNOTENIE A HODNOTOVÉ PREFERENCIE ŠTUDENTOV STREDNÝCH ŠKÔL

Katarína Baňasová, Jaroslava Virgalováá

Abstract: Hlavným cieľom predkladanej štúdie bolo analyzovať vzájomný vzťah hodnôt a sebahodnotenia u stredoškolských študentov. Sekundárnym cieľom bolo tiež overiť zistené výsledky komparačnou analýzou. Výskumnú vzorku tvorilo 108 študentov, 64 dievčat a 44 chlapcov, vo veku od 15 do 20 rokov. Na meranie hodnotových typov sme použili Schwartzovu škálu PVQ -RR. Sebahodnotenie sme zisťovali pomocou Rosenbergovej škály sebahodnotenia. Výsledky nášho výskumu poukázali na štatisticky slabé pozitívne významné vzťahy medzi sebahodnotením a hodnotami sebaurčenie –myslenie, moc –dominancia, pokora, univerzalizmus –príroda a univerzalizmus –záujem. Pri hodnotách hedonizmus, konformita –interpersonálna, moc –materiálna a benevolencia –starostlivosť sme zistili štatisticky významné slabé negatívne vzťahy so sebahodnotením. Rozdiely medzi študentmi s nižšou a vyššou úrovňou sebahonotenia sa zistili v preferovaných hodnotách sebaurčenie-myslenie moc-dominancia, zároveň by tieto hodnoty mohli bližšie objasňovať teóriu sebahodnotenia.
Keywords: sebahodnotenie, Schwartzova teória hodnôt, stredoškolskí študenti
Pages: 20 – 30
Doi: 10.17846/PP.2020.3.1.20-30
Source: Pomáhajúce profesie, 2020, vol. 3, issue 1, pp. 20-30 (PDF)
Language: Slovak

Author