OSOBNOSTNÉ TENDENCIE MATKY A OSAMELOSŤ DIEŤAŤA

Miriama Hudáková, Dominika Koreňová

Abstract: Cieľom štúdie bolo skúmanie vzťahu medzi interpersonálnymi tendenciami osobnosti matky v ponímaní Learyho interpersonálnej teórie a osamelosťou dieťaťa. Výskumnú vzorku tvorilo 60 matiek (Mvek =38,79; SDvek = 3,22) a 60 detí (32 dievčat, 28 chlapcov, Mvek = 10,19; SDvek = 0,77). Na meranie osobnostných tendencií matky bol použitý Dotazník interpersonálnej diagnózy (ICL; LaForge, Suczek, 1955). Osamelosť dieťaťa bola meraná škálou UCLA Loneliness Scale (Russell, Peplau, Cutrona, 1980). Zistili sme negatívny vzťah medzi autokratickou a egocentrickou interpersonálnou tendenciou matky a osamelosťou dieťaťa. V prípade ostatných interpersonálnych tendencií matky sa vzťah s osamelosťou dieťaťa nepreukázal. Uvedené zistenia v štúdii diskutujeme.
Keywords: osobnosť matky, interpersonálne tendencie osobnosti, osamelosť dieťaťa
Pages: 31 – 40
Doi: 10.17846/PP.2020.3.1.31-40
Source: Pomáhajúce profesie, 2020, vol. 3, issue 1, pp. 31-40 (PDF)
Language: Slovak

Author