SEBASÚCIT VO VZŤAHU K OPTIMÁLNEMU PROSPEROVANIU U ŠTUDENTOV PSYCHOLÓGIE

Šeboková, Gabriela, Filipčíková, Laura

Abstract: Cieľom výskumu bolo analyzovať vzťah medzi sebasúcitom a optimálnym prosperovaním (5 indikátorov: zaujatie činnosťou, vytrvalosť, optimizmus, zapojenie do sociálnych vzťahov a šťastie) u študentov psychológie. Sebasúcit bol skúmaný prostredníctvom dimenzií indikujúcimi prítomnosť súcitu so sebou a indikujúcimi neprítomnosť súcitu so sebou. Výskumnú vzorku tvorilo 90 študentov psychológie z rôznych slovenských univerzít, vo veku od 18 do 24 rokov (M = 21,42, SD = 1,19). Použité boli sebavýpoveďové dotazníky Self-Compasion Scale (Neff, 2003) a The EPOCH Measure of Adolescent Well-being, (Kern, 2016). Výsledky poukázali na významný pozitívny vzťah medzi prítomnosťou sebasúcitu k trom faktorom prosperovania – k optimizmu, zapojeniu do sociálnych vzťahov a ku šťastiu. Významný negatívny vzťah sa preukázal medzi neprítomnosťou sebaúcitu a optimizmom, zapojením do sociálnych vzťahov a šťastím. Zistenia naznačili, že sebasúcit môže byť významným zdrojom duševného zdravia budúcich psychológov.
Keywords: sebasúcit, optimálne prosperovanie, študenti psychológie
Pages: 41 – 50
Doi: 10.17846/PP.2020.3.1.41-50
Source: Pomáhajúce profesie, 2020, vol. 3, issue 1, pp. 41-50 (PDF)
Language: Slovak

Author