NÁZORY SESTIER NA VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE V SÚČASNÝCH PODMIENKACH NA SLOVENSKU

Andrea Botíková, Marianna Hlavinková, Oľga Kabátová, Alena Dziacka

Abstract: Východiská: V posledných desaťročiach dochádza k snahám harmonizovať európske ošetrovateľské vzdelávanie, čo má zásadný vplyv i na vzdelávanie slovenských sestier.
Cieľ: Cieľom prieskumu bolo zmapovať názory sestier na súčasné pregraduálne vzdelávanie v ošetrovateľstve na Slovensku. Metódy: Kvantitatívny prieskum bol realizovaný prostredníctvom on-line dotazníka vlastnej konštrukcie. Výber súboru respondentov bol zámerný, kritériom zaradenia do prieskumnej vzorky bola registrácia v SKSaPA (Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek). Celkovú prieskumnú vzorku tvorilo 805 respondentov. Výsledky: Analýzou dát sme dospeli k záveru, že so súčasným systémom vzdelávania úplne súhlasí iba 12 % sestier a až 58% sestier je presvedčených, že vzdelávanie by sa malo vrátiť na stredné školy.
Implikácie: Odporúčame komplexne preskúmať oblasť vzdelávania sestier s cieľom identifikovať problém, pre ktorý sú sestry v tejto oblasti nespokojné.
Keywords: Ošetrovateľstvo. Vzdelávanie. Názor. Postoj. Sestra. Súčasnosť.
Pages: 5 – 11
Doi: 10.17846/PP.2020.3.2.5-11
Source: Pomáhajúce profesie, 2020, vol. 3, issue 2, pp. 5-11 (PDF)
Language: Slovak

Author