PERFEKCIONIZMUS, PERMA OPTIMÁLNE PROSPEROVANIE A ČAS STRÁVENÝ NA INSTAGRAME

Laura Filipčíková, Gabriela Šeboková

Abstract: Cieľom výskumu bolo overiť mediačný efekt intenzity používania sociálnej siete Instagram vo vzťahu medzi perfekcionizmom a jednotlivými PERMA prvkami optimálneho prosperovania vo vynárajúcej sa dospelosti. Taktiež sme si kládli za cieľ overiť vzťahy medzi jednotlivými premennými (1. perfekcionizmus a optimálne prosperovanie; 2. perfekcionizmus a čas na Instagrame; 3. čas na Instagrame a optimálne prosperovanie). Na meranie perfekcionizmu sme použili Multidimenzionálny dotazník perfekcionistických kognícií – MPCI-E (Stoeber, Kobori & Tano, 2010). Čas strávený na Instagrame sme zisťovali pomocou ukazovateľa aktivity v aplikácii Instagram. Optimálne prosperovanie sme merali prostredníctvom dotazníka PERMA – Profiler (Butler & Kern, 2016). Výskumnú vzorku tvorilo 295 študentov vysokých škôl vo veku od 18 do 25 rokov. Z výsledkov vyplynulo, že dimenzia adaptívneho perfekcionizmu Osobné štandardy negatívne predikuje optimálne prosperovanie, zatiaľ čo dimenzia maladaptívneho perfekcionizmu Obavy z chýb ho predikuje negatívne. Ďalej sme zistili, že žiadna z dimenzií perfekcionizmu významne nepredikuje čas strávený na Instagrame a ani čas na Instagrame významne nepredikuje PERMA prvky optimálneho prosperovania. Z tohto dôvodu čas strávený na Instagrame nemohol byť považovaný za mediátora vzťahu medzi perfekcionizmom a jednotlivými PERMA prvkami optimálneho prosperovania.
Keywords: perfekcionizmus, optimálne prosperovanie, PERMA, čas strávený na Instagrame, vynárajúca sa dospelosť
Pages: 49-57
Doi: 10.17846/PP.2021.4.1.49-57
Source: Pomáhajúce profesie, 2021, vol. 4, issue 1, pp. 49-57 (PDF)
Language: Slovak

 

Author