VZŤAH AKCEPTÁCIE ZMENY A PROAKTÍVNEHO ZVLÁDANIA U ADOLESCENTOV

Miriama Hudáková, Klaudia Vojtková

Abstract: Cieľom štúdie bolo skúmať vzťah akceptácie zmeny a proaktívneho zvládania u adolescentov. Výskumnú vzorku tvorilo 122 vysokoškolských študentov (61 mužov, 61 žien) s priemerným vekom M=21,33 (SD=1,202). Na meranie akceptácie zmeny sme použili slovenskú verziu Acceptance of change scale (Di Fabio, Gori, 2016). Proaktívne zvládanie sme merali slovenskou verziou dotazníka Proactive coping inventory (Greenglass et al., 1999) upraveného pre adolescentov. Výsledky preukázali pozitívne vzťahy medzi piatimi stratégiami zvládania (proaktívne riešenie situácie, reflektívne riešenie situácie, strategické plánovanie, preventívne zvládanie, vyhľadávane inštrumentálnej opory) a akceptáciou zmeny.
Keywords: akceptácia zmeny, proaktívne zvládanie, adolescenti
Pages: 39-48
Doi: 10.17846/PP.2021.4.1.39-48
Source: Pomáhajúce profesie, 2021, vol. 4, issue 1, pp. 39-48 (PDF)
Language: Slovak

Author