VŠÍMAVOSŤ A RIZIKOVÉ SPRÁVANIE U ADOLESCENTOV

Miriama Hudáková, Katarína Havajová

Abstract: : Cieľom štúdie bolo skúmať vzťah medzi všímavosťou a rizikovým správaním adolescentov. Pri skúmaní rizikového správania sme vychádzali z konceptu rozlišujúceho rizikové správanie spojené so zdravím a explorujúce správanie, ktoré s väčšou pravdepodobnosťou prináša pozitívne dôsledky. Výskumnú vzorku tvorilo 166 študentov stredných škôl (51 chlapcov a 115 dievčat) vo veku od 15 do 20 rokov (Mvek=17,2; SDvek=1,49). Na meranie všímavosti sme použili Dotazník piatich aspektov všímavosti (Baer et al., 2006) a na meranie rizikového správania
Škálu explorujúceho a rizikového správania (Skaar, 2009). Zistili sme, že rizikové správanie koreluje s celkovou všímavosťou, konaním s uvedomením a nehodnotením vlastných zážitkov. Explorujúce správanie koreluje s pozorovaním vlastných zážitkov, popisovaním vlastných zážitkov, konaním s uvedomením a nereagovaním na vlastné zážitky. Výsledky naznačujú, že pri skúmaní súvislosti medzi všímavosťou a rizikovým správaním môže záležať na konkrétnom aspekte všímavosti.
Keywords: rizikové správanie, všímavosť, adolescencia
Pages: 33 – 44
Doi: 10.17846/PP.2020.3.2.33-44
Source: Pomáhajúce profesie, 2020, vol. 3, issue 2, pp. 33-44 (PDF)
Language: Slovak

Author