PSYCHOMETRICKÉ VLASTNOSTI SLOVENSKEJ VERZIE DOTAZNÍKA UTRECHT PROACTIVE COMPETENCE COPING SCALE

Miriama Hudáková, Katarína Baňasová, Boris Katrušín

Abstract: Cieľom predkladanej štúdie je analýza reliability a faktorovej štruktúry slovenského prekladu nástroja Utrecht Proactive Competence Coping Scale (Bode, Thoolen, de Ridder, 2008), ktorý je určený pre pacientov v rekonvalescencii po cievnej mozgovej príhode. Výskumný súbor pozostával zo 77 pacientov – 50 (64,9%)
mužov a 27 žien (35,1%), ktorí prekonali CMP. Na overenie faktorovej štruktúry dotazníka sme použili metódu exploračnej faktorovej analýzy, kde okrem štruktúry originálneho jednofaktorového modelu navrhujeme aj štvorfaktorový model. Výsledky poukazujú na vhodnejšiu štvorfaktorovú štruktúru dotazníka UPCC, dobré
hodnoty vnútornej konzistencie dotazníka v jeho jednofaktorovej aj štvorfaktorovej štruktúre. Limitom štúdie je menší počet respondentov. Za prínos analýz považujeme identifikáciu štyroch možných faktorov dotazníka, ktoré podnecujú detailnejší náhľad na proaktívne zvládacie mechanizmy pacientov po CMP.
Keywords: proaktívne zvládanie, cievna mozgová príhoda, psychometrické vlastnosti
Pages: 55-62
Doi: 10.17846/PP.2021.4.2.55-62
Source: Pomáhajúce profesie, 2021, vol. 4, issue 2, pp. 55-62 (PDF)
Language: Slovak

Author