PREDIKTORY ZMIEN FUNKČNÉHO A KOGNITÍVNEHO STAVU PACIENTOV PO CMP

Sollár Tomáš, Katrušín Boris, Romanová Martina, Solgajová Andrea

Abstract: Rekoncalescencia pacientov po prekonaní cievnej mozgovej príhody (CMP) je kľúčová pre ich ďalší život. Poznanie prediktorov pozitívnych zmien funkčného a kognitívneho stavu môže prispieť k efektívnejšej starostlivosti o pacientov po CMP. Cieľom štúdie je skúmať zmeny vo funkčnom a kognitívnom stave a ich predikciu psychologickými premennými (depresia, úzkosť, kvalita života, proaktívne zvládanie a osobnostné charakteristiky) hodnotenými v akútnej fáze ochorenia.
Výberovú vzorku tvorilo spolu 127 pacientov po prekonaní CMP, z toho 60% mužov, priemerný vek pacientov bol 67,1 roka. Prvé meranie bolo realizované v akútnej fáze 72 hodín po prekonaní CMP; druhé meranie pri kontrole do 1 roka po prekonaní CMP. Celkový počet opakovaných meraní n=57, pre kombináciu všetkých sledovaných premenných n=40. Pre zber dát boli použité Barthel škála ADL, MiniMental State Examination, dotazníky Hospital Anxiety and Depression Scale, Stroke Specific Quality of Life Scale, Utrecht Proactive Competence Coping Scale a Mini IPIP.
Výskum bol schválený Etickou komisiou.
Zo sledovaných psychologických prediktorov funkčného stavu sa ukazujú hodnotenie kvality života v akútnej fáze po cievnej mozgovej príhode a osobnostná charakteristika otvorenosť voči skúsenosti. Zmeny kognitívneho stavu v akútnej fáze a v čase prvej kontrole sa ukazujú štatisticky nevýznamné. Výsledky naznačujú, že prípadné zmeny nie sú štatisticky významne predikovateľné sledovanými psychologickými premennými.
Vnímanie kvality života v akútnej fáze po CMP môže predpovedať pozitívne zmeny funkčného stavu pacientov. Poznanie ďalších potenciálnych prediktorov môže prispieť k efektívnejšej starostlivosti o pacientov po CMP.
Keywords: Cievna mozgová príhoda. Funkčný stav. Osobnosť. Kvalita života. Úzkosť. Depresia
Pages: 63-73
Doi: 10.17846/PP.2021.4.2.63-73
Source: Pomáhajúce profesie, 2021, vol. 4, issue 2, pp. 63-73 (PDF)
Language: Slovak

Author