SÉMANTICKÉ REPREZENTÁCIE MENŠÍN. SONDA DO POSTOJOV DOSPIEVAJÚCICH VO VEKU 12 AŽ 15 ROKOV

Miroslava Čerešníková, Michal Čerešník

Abstract: príspevku prezentujeme zistenia o sémantických reprezentáciách menšín žijúcich na Slovensku. Vychádzame zo zistení viacerých výskumov realizovaných v európskom priestore, ktoré poukazujú na to, že ľudia žijúci na Slovensku majú málo prijímajúci postoj voči inakosti, v tomto prípade zastúpenej príslušnosťou k menšinovej skupine. Výskum sme realizovali v skupine dospievajúcich vo veku 12 až 15 rokov, v 6. až 9. ročníku základnej školy nitrianskeho kraja (AMvek = 13.51 roka; SDvek = 0.99). Výskumnou metódou bol Test sémantického výberu (Doležal). Identifikovali sme rozdiely v sémantických reprezentáciách národností vo vzťahu k príslušnosti dospievajúcich k národnostnej menšine. Spomedzi všetkých národnostných menšín je najnegatívnejšie vnímaný pojem Róm, a to aj dospievajúcimi z rómskej národnostnej menšiny. Konštatujeme, že u dospievajúcich patriacich k rómskej menšine je proces utvárania etnickej identity veľmi komplikovaný, pretože sa s ňou spája veľa negatívnych stereotypov majority.
Keywords: sémantický výber, postoje, menšiny, dospievajúci
Pages: 5-19
Doi: 10.17846/PP.2022.5.1.5-19
Source: Pomáhajúce profesie, 2022, vol. 5, issue 1, pp. 5-19 (PDF)
Language: Slovak

Author