VPLYV SOCIÁLNYCH SIETÍ PRI VZNIKU MIGRAČNEJ SOCIÁLNEJ SIETE (V SEGREGOVANOM/MARGINALIZOVANOM PROSTREDÍ)

Erik Šatara

Abstract: Východiská: Sociálne väzby, ktoré sú v procese hľadania práce dôležitým komponentom a sú označované za druh sociálneho kapitálu, majú vďaka premosťovacej a spájajúcej funkcii tendenciu tvoriť sociálne siete. V kontexte migrácie môžeme hovoriť o prepájaní jednotlivcov, za účelom vytvorenia migračnej sociálnej siete, ktorá je považovaná za podporný mechanizmu, uľahčujúci adaptačný proces nových členov siete migrujúcich za prácou, na novom mieste kam odišli za prácou. Špecifickú pozornosť vyžadujú migračné siete marginalizovaných Rómov. Pod vplyvom migračnej sociálnej siete môže v marginalizovanom prostredí dochádzať k segregácii určitých skupín obyvateľstva, ktoré sa rozhodnú migrovať za prácou.
Cieľ: Cieľom výskumu pracovnej mobility marginalizovaných Rómov je skúmať ako dochádza k vzniku migračnej sociálnej siete a aké sú jej charakteristiky.
Metódy: Výskumné nástroje použité počas zberu dát a aj získané výsledky sú súčasťou projektu APVV 17-141. Dáta pre kvantitatívnu sekvenciu pochádzajú z neštandardizovaného dotazníka zameraného na pracovné bariéry Rómov, ktorý sme spracovali pomocou deskriptívnej štatistiky. Výberová vzorka v kvantitatívnej sekvencii pozostávala z n=842 Rómov, z ktorých migrovalo za prácou n=375, z toho 237 mužov (63,20%) a 138 žien (37,20%), priemerný vek bol 37,1. Dáta pre kvalitatívnu sekvenciu pochádzajú z pološtruktúrovaných rozhovorov, ktoré sme analyzovali pomocou interpretatívnej fenomenologickej analýzy. Zbierali sme ich prostredníctvom neštandardizovaného dotazníka zameraného na pracovné bariéry. Výberová vzorka v kvalitatívnej sekvencii pozostávala z n=40 participantov, ktorých vek sa pohyboval v rozmedzí od 18 do 58 rokov. Pri zbere dát sme využili pološtruktúrovaný rozhovor.
Výsledky: Vznik migračnej sociálnej siete v prostredí marginalizovaných rómskych komunít je podmienený procesom šírenia informácií prostredníctvom neformálnych zdrojov, ktoré prinášajú informácie rôznej povahy a kvality, premietajúce sa do charakteristík migračnej siete. Model migračnej sociálnej siete naznačuje, že má cyklický charakter, čo znamená, že s prílevom informácií a skúseností sa do štruktúry migračnej siete dostávajú ďalší jednotlivci, ktorí môžu tento mechanizmu opakovať a tak rozširovať migračnú sieť o ďalších členov. V marginalizovaných rómskych komunitách, majú migračné siete podobné vnútorné charakteristiky ako cezhraničné migračné siete zahraničných migrantov a imigrantov. Prioritne v tom, že slúžia ako podporný mechanizmus, uľahčujúci adaptačný proces na novom mieste.
Implikácie: Vznik a charakter migračnej siete demonštruje proces, akým spôsobom dochádza v prostredí marginalizovaných rómskych komunít k formovaniu rozhodnutia a výberu konkrétnej cieľovej lokality migrácie. Poznanie vzniku migračnej siete môže prispieť k porozumeniu, ako sa v prípade marginalizovaných Rómov formuje rozhodnutie migrovať za prácou. Hlavne ak sa migrácii za prácou pripisuje dôležitá úloha pri zvyšovaní flexibility na európskych trhoch práce a dokonca je označovaná aj za nástroj riešenia chudoby.
Keywords: Migrácia. Sociálna sieť. Migračná sieť. Teória migračnej siete.
Pages: 20-33
Doi: 10.17846/PP.2022.5.1.20-33
Source: Pomáhajúce profesie, 2022, vol. 5, issue 1, pp. 20-33 (PDF)
Language: Slovak

Author