POUŽÍVANIE SOCIÁLNEJ SIETE INSTAGRAM A PSYCHOLOGICKÁ POHODA U ADOLESCENTOV

Gabriela Šeboková, Viktorija Fačara, Adrián Širka

Abstract: Cieľom predkladaného príspevku bolo analyzovať súvislosti medzi vybranými aspektami používania sociálnej siete Instagram (čas, pasívne, aktívne používanie, sociálne porovnávanie, sledovaný obsah) a psychologickou pohodou u dospievajúcich dievčat a chlapcov. Výskumnú vzorku tvorilo 108 adolescentov vo veku 14 až 20 rokov (M=17,24, SD=2,36), 49 (46,4%) chlapcov a 59 dievčat (54,6%). Použité boli sebavýpoveďové metodiky a objektívny ukazovateľ času stráveného na Instagrame. Výsledky poukázali na významné rodové rozdiely v používaní Instagramu, dievčatá trávili na Instagrame viac času a vykazovali vyššiu mieru aktívneho aj pasívneho používania. Sociálne porovnávanie bolo významne silno negatívne korelované s psychologickou pohodou u adolescentných dievčat, ale nie chlapcov. Naše zistenia naznačili, že špecifický obsah na sociálnej sieti a miera, do akej sa s ním adolescentné dievčatá porovnávajú, predstavujú rizikové faktory používania sociálnych sietí v súvislosti s psychologickou pohodou.
Keywords: Instagram, sociálne porovnávanie, adolescencia, psychologická pohoda
Pages: 13-27
Doi: 10.17846/PP.2022.5.2.13-27
Source: Pomáhajúce profesie, 2022, vol. 5, issue 2, pp. 13-27 (PDF)
Language: Slovak

Author