HODNOTENIE VZDELÁVACIEHO PROSTREDIA ŠTUDENTMI ZDRAVOTNÍCKYCH ODBOROV

Andrea Solgajová, Dana Brázdilová, Dana Zrubcová, Miroslava Líšková, Ľubica Koprdová, Tomáš Sollár

Abstract: Východiská: Simulačné centrá vo vzdelávaní študentov zdravotníckych odborov sú vo viacerých európskych krajinách štandardným nástrojom na poskytovanie kvalitného vzdelávania. Cieľ: V príspevku sa zameriavame na hodnotenie vzdelávacieho procesu, konkrétne na zhodnotenie prínosu vytvoreného simulačného výučbového centra z pohľadu študentov zdravotníckych odborov. Metódy: Výberový súbor tvorili študenti zdravotníckych odborov študijných programov ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť na FSVaZ UKF v Nitre v celkovom počte n = 69. Hodnotenie vzdelávacieho prostredia študentmi bolo zrealizované objektívnym zhodnotením, meracím nástrojom DREEM – Dundee Ready Educational Environment Measure, ktorý hodnotí výučbové prostredie a klímu na školách so zdravotníckym zameraním. Výsledky: Boli zistené rozdiely medzi skupinami s rôznou úrovňou skúseností so simulačným vzdelávaním, a to v smere pozitívnejšieho hodnotenia vzdelávania u skupiny s intenzívnejšou skúsenosťou. Najväčší rozdiel je viditeľný vzhľadom na vnímanie atmosféry, ako aj vnímania výučby a jej celkového hodnotenia. Implikácie: Simulačné výučbové centrum umožňujú zabezpečiť vzdelávanie študentov zdravotníckych odborov v najvyššej kvalite, a zvyšujú sebadôveru a spokojnosť so vzdelávaním, čo úzko súvisí s kvalitnejšou prípravou zdravotníckych pracovníkov novej generácie pre prax.
Keywords: Simulácia. Vzdelávacie prostredie. Sestra. Záchranár.
Pages: 28-39
Doi: 10.17846/PP.2022.5.2.28-39
Source: Pomáhajúce profesie, 2022, vol. 5, issue 2, pp. 28-39 (PDF)
Language: Slovak

Author