SÚVIS STRATÉGIÍ ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE S PRÍTOMNOSŤOU OTCA VO VÝCHOVE U ZÁVISLÝCH OD NELEGÁLNYCH DROG

Richard Wolt, Miroslava Pašková, Martina Romanová

Abstract:  Cieľom výskumu bolo analyzovať súvislosti medzi prítomnosťou otca vo výchove a stratégiami zvládania záťaže u závislých od nelegálnych drog. Výskumný súbor tvorilo 51 respondentov, z toho 42 mužov a 9 žien, ktorí sa liečia v zariadeniach pre liečbu drogových závislostí (M= 24,7 rokov, SD = 6,25). Na zistenie prítomnosti otca vo výchove bola použitá dimenzia vzťah s otcom dotazníka Father presence questionnaire (FPQ), ktorý vytvorili Krampeova a Newton (2006). Za účelom zistenia preferencie stratégií zvládania záťaže bol predkladaný skrátený dotazník stratégií zvládania záťaže Brief COPE (Carver, 1997). Zistili sme, že vyššia miera prítomnosti otca vo výchove súvisí s tromi adaptívnymi stratégiami zvládania záťaže (hľadanie emocionálnej podpory, pozitívne prerámcovanie a hľadanie inštrumentálnej podpory). Predpoklad o existencii vzťahu medzi nižšou mierou prítomnosti otca vo výchove s maladapatívnymi stratégiami zvládania záťaže sa nepotvrdil. Uvedené zistenia vo výskume diskutujeme.
Keywords: stratégie zvládania záťaže, prítomnosť otca
Pages: 12 – 22
Doi: 10.17846/PP.2020.3.2.12-22
Source: Pomáhajúce profesie, 2020, vol. 3, issue 2, pp. 12-22 (PDF)
Language: Slovak

Author