REZILIENCIA A ŤAŽKOSTI S KARIÉROVÝM ROZHODOVANÍM ŠTUDENTOV PRED DRUHOU SMEROVOU VOĽBOU

Katarína Baňasová, Veronika Vrábľová

Abstract: : Cieľom predkladanej práce bolo identifikovať vzťah medzi rezilienciou a ťažkosťami s kariérovým rozhodovaním u stredoškolských študentov. Naša výskumná vzorka pozostávala zo 111 participantov (47 mužov a 64 žien) dvoch slovenských gymnázií, konkrétne študentov 4. ročníka vo veku 18-19 rokov. Miera reziliencie bola zisťovaná prostredníctvom Škály reziliencie (Wagnild, Young, 1993) a na zistenie jednotlivých ťažkostí s kariérovým rozhodovaním sme použili dotazník EPCD (Emotional and Personality Career Difficulties Scale), pochádzajúci od izraelských autorov Sakaovej, Gatiho a Kellyho (2008). Výsledky preukázali štatisticky významný negatívny vzťah medzi rezilienciou a ťažkosťami s kariérovým rozhodovaním. Reziliencia negatívne korelovala so všetkými troma dimenziami ťažkostí v kariérovom rozhodovaní – Pesimistický pohľad, Úzkosť, Sebaobraz a identita. Zistenia môžu byť prínosné pre ďalšie skúmanie v oblasti kariérového poradenstva.
Keywords: reziliencia, ťažkosti s kariérovým rozhodovaním, stredoškolskí študenti, druhá smerová voľba
Pages: 23 – 32
Doi: 10.17846/PP.2020.3.2.23-32
Source: Pomáhajúce profesie, 2020, vol. 3, issue 2, pp. 23-32 (PDF)
Language: Slovak

Author